Mos u bëni të verbër…

06/01/2018

Transmeton Hudhejfe (r.a) se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Mos u bëni të verbër e të thoni: Në qoftë se njerëzit bëjnë mirë edhe ne do bëjmë mirë dhe në qoftë se njerëzit bëjnë keq edhe […]