Ndalimi i rrizkut për shkak të gjynaheve

أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((إنَّ الرجل ليحرم الرِّزقَ بالذنب يُصيبه))؛ ابن ماجه في الفِتن. 

Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Njeriut i bëhet haram furnizimi (i ndalohet rrizku) për shkak të ndonjë gjynahu që bën”. – (Ibn Maxhe)