“Sa komshiu do të jetë i varur prej komshiut të tij në ditën e kiametit..!

Ibn Omeri (r.a) transmeton, se ka dëgjuar Pejgamberin (a.s) duke thënë:

“Sa komshiu do të jetë i varur prej komshiut të tij në ditën e kiametit!

Thotë: O Zot im, ky ma ka mbyllur derën e tij dhe ma ka ndaluar ndihmën!”

_________________

(Transmetuar nga Buhariu në Edebul-Mufred me sened të mirë)