Plotësimi i rrëskut

06/08/2016

Ibn Mes’udi (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Shpirti i Shenjtë (Xhebraili) më frymëzoi në zemrën time se: Asnjë njeri nuk do të vdesë, derisa të plotësojë rrizkun e tij. Prandaj, kini frikë Allahun […]