Thënie të mençura…

31/10/2016

“Ndoshta disa të pamundura sot, nesër në të ardhmen janë shumë të mundura” (Alija Izetbegoviç) “Historia e Musait nuk është treguar për argëtim, por që kalifët të mos shndërrohen në faraonë dhe se kënaqësia nën […]

Kryerja e hallit të vëllait…

08/10/2016

Transmetohet nga Ibn Umeri dhe Ebu Hurejra (r.a) se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Kush rend pas një halli (nevoje) të vëllait të tij derisa t’ia kryejë atij, atë do ta mbulojë Allahu (a.xh) me shtatëdhjetë […]

Plotësimi i rrëskut

06/08/2016

Ibn Mes’udi (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Shpirti i Shenjtë (Xhebraili) më frymëzoi në zemrën time se: Asnjë njeri nuk do të vdesë, derisa të plotësojë rrizkun e tij. Prandaj, kini frikë Allahun […]

Pesë gjëra shumë të rëndësishme

31/03/2016

Pesë gjëra shumë të rëndësishme Transmetohet nga Ebu Hurejra (r.a) se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Kush është ai njeri, i cili merr nga unë këto pesë gjëra, të punojë me ta ose tua mësojë dikujt […]

Mendjemadhësia të privon nga xheneti

24/03/2016

Abdullah ibn Mes’udi (r.a) transmeton se i Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “Nuk do të hyjë në xhenet, ai që në zemrën e tij ka sa grimca mendjemadhësi!” Dikush i tha: Njeriu ka dëshirë […]

1 2