Kur’an

“Më i miri prej jush është ai, që mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve”

سورةالفاتحة

SŨRETUL – FÃTIHA,  (HYRJA)       7

بسم الله الرحمن الرحيم

BISMIL- LÃHI RRAHMÃNI- RRAHĨM.

 

1-EL HAMDU LIL- LÃHI RABBIL ÂÃLEMĨN .

2-ER-RAHMÃNI- RRAHĨM.

3-MÃLIKI JEWMIDDĨN.

4-IJJÃKE NEÂBUDU WE IJJÃKE NESTEÎĨN.

5-IHDINAS-SIRÃŤAL MUSTEЌĨM.

6-SIRÃŤAL-LEDHĨNE EN’ÂMTE ÂLEJHIM.

7-GAJRIL MAGĎŨBI ÂLEJHIM WELEĎĎÃÃLĨN.

________________________________

SŨRETUL-IĤLÃS (SINQERITETI) 4

بسم الله الرحمن الرحيم

BISMIL-LÃHI RRAHMÃNI RRAHĨM.

1-ЌUL HUWELL-LLÃHU EHAD.

2-ALL-LLÃHUS-SAMED.

3-LEM JELID WE LEM JŨLED.

4-WE LEM JEKUL’LEHŨ, KUFUWEN EHAD.

____________________________________

SŨRETUL-FELEЌ (AGIMI, MENGJEZI) 5
بسم الله الرحمن الرحيم

BISMIL-LÃHI RRAHMÃNI RRAHĨM.

1-ЌUL EÛŨDHU BI RABBIL-FELEЌ.

2-MINN SHER’RI MÃ ĤALEЌ.

3-WE MINN SHER’RI GÃSIЌIN IDHÃ WEЌAB.

4-WE MINN SHER’RINN NEFFÃTHÃTI FIL-ÛЌAD.

5-WE MINN SHER’RI HÃSIDIN IDHÃ HASED.

__________________________________________

SŨRETUN-NÃS (NJEREZIT) 6

بسم الله الرحمن الرحيم

BISMIL-LÃHI RRAHMÃNI RRAHĨM.

1-ЌUL EÛŨDHU BI RABBINN-NÃS.

2-MELIKINN-NÃS.

3-ILÃHINN-NÃS.

4-MINN SHER’RIL-WESWÃSIL ĤAN-NÃS.

5-EL-LEDHĨ JUWESWISU FĨ SUDŨRINN-NÃS.

6-MINEL-XHINNETI WENN-NÃS.