Thënie të mençura…

31/10/2016

“Ndoshta disa të pamundura sot, nesër në të ardhmen janë shumë të mundura” (Alija Izetbegoviç) “Historia e Musait nuk është treguar për argëtim, por që kalifët të mos shndërrohen në faraonë dhe se kënaqësia nën […]

Kryerja e hallit të vëllait…

08/10/2016

Transmetohet nga Ibn Umeri dhe Ebu Hurejra (r.a) se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Kush rend pas një halli (nevoje) të vëllait të tij derisa t’ia kryejë atij, atë do ta mbulojë Allahu (a.xh) me shtatëdhjetë […]