Mos u bëni të verbër…

06/01/2018

Transmeton Hudhejfe (r.a) se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Mos u bëni të verbër e të thoni: Në qoftë se njerëzit bëjnë mirë edhe ne do bëjmë mirë dhe në qoftë se njerëzit bëjnë keq edhe […]

Shejtani e ka humbur shpresën, por…

31/12/2017

Ibn Abasi (r.a) tregon se, i Dërguari i Allahut (a.s) u foli njerëzve në Haxhin e Lamtumirës duke u thënë: “Shejtani e ka humbur shpresën se, ai do të adhurohet në tokën tuaj, por është […]

Flisni njerëzve sipas mendjeve…

17/12/2017

Transmetohet në librin e Buhariut se Aliu (r.a) ka thënë: “Flisni njerëzve sipas asaj që ata njohin, a dëshironi të përgënjeshtrohet Allahu dhe i Dërguari i Tij”? Ndërsa në librin e Muslimit transmetohet se Ibn […]

Ky është Muhammedi, i thjeshti, modesti…

22/11/2017

Ky është Muhammedi, i thjeshti, modesti… E ke parë në shtëpinë e tij duke larë rrobat, duke arnuar xhyben, duke mjelë delet dhe duke qepë këpucët… E ke parë duke ngrënë me shërbëtorin, duke vizituar […]

Mirësia e natës së Gjysmë muajit Shaban

09/05/2017

Ebu Thalebe (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Allahu i vështron robërit e Tij natën e Gjysmës së muajit Shaban dhe i falë besimtarët, i jep afat jobesimtarëve dhe i lë njerëzit e urrejtjes […]

“A e dini se çfarë është përgojimi?”

26/02/2017

Pejgamberi (a.s) ka thënë: “A e dini se çfarë është përgojimi?” Thanë: Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë. Tha: “Përmendja e vëllait tënd me diçka që ai e urren”. Dikush i tha: Po […]

1 2 3 4